Wsparcie w ramach samego Poddziałania 3.2.2. POIR - jest to kredyt na technologiczne innowacje. Można go uzyskać na realizację projektów, które są związane bezpośrednio z nowoczesnymi technologiami. Samym celem projektu może być chociażby wdrożenie technologii zakupionej od zewnętrznego podmiotu czy też wdrożenie swojej własnej technologii i uruchomienie na podstawie jej wytwarzania nowych lub też znacząco ulepszonych towarów, usług bądź procesów. Konkurs jest przeznaczony dla firm pochodzących z sektorach MŚP.

Kto może składać wnioski?   

Mikro przedsiębiorstwa, małe, jak i także średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.  

Na co możemy otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem są objęte projekty, które polegają na wdrożeniu technologicznych innowacji - własnych czy też nabytych wyników prac badawczych oraz rozwojowych.   O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty finansowane kredytem na technologiczne innowacje. Kredyt na technologiczne innowacje jest przyznawany na komercyjnych zasadach przez banki, które współpracują z BGK, a więc Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy własnym udziale kredytobiorcy minimum dwadzieścia pięć procent.   Dofinansowanie w formie dotacji - "technologicznej premii" otrzymywane jest w celu spłaty części technologicznego kredytu. Dofinansowaniu podlegają kwalifikowalne wydatki przeznaczone na technologiczną inwestycję oraz na ekspertyzy, projekty, koncepcje, studia zrealizowane przez podmioty zewnętrzne związane z inwestycją.  

Kwalifikowalne koszty są wskazane w ustawie. Sam własny udział przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż dwadzieścia pięć procent kwalifikowalnych wydatków projektu.

Reszta wydatków, które podlegają dofinansowaniu to:  

- zakup niezabudowanej nieruchomości lub ruchomości zabudowanej (w tym także zakup prawa wieczystego użytkowania)  

- zakup, wytworzenie oraz koszty montażu czy też uruchomienia nowych trwałych środków z wyłączeniem środków transportu nabywanych w sektorze transportu przez przedsiębiorcę  

- zakup materiałów budowlanych, jak i także robót w celu budowy czy też rozbudowy budowli, budynków bądź też ich części,  

- zakup niematerialnych wartości oraz wartości prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz wiedzy technicznej jeszcze nieopatentowanej,  

- pokrycie kosztów, które są związane z najmem czy też dzierżawą budynków, gruntów, budowli czy też ich części, poniesionych do momentu zakończeniu realizacji technologicznej inwestycji,  

- wydatki ponoszone przez zewnętrznych doradców studia, koncepcje, ekspertyzy oraz techniczne projekty, które są niezbędne do wdrożenia całkiem nowych technologii w ramach technologicznej inwestycji.  

Jak widać możliwości jest naprawdę sporo. Warto skorzystać z tych środków, ponieważ jest to spora pomoc. Poszukajmy programu, w którym spełniamy wszystkie wymagania i wykażmy zainteresowanie. Nasza firma dzięki temu może się naprawdę rozwinąć i zacznie przynosić znacznie większe obroty.

https://www.a1europe.pl/poir-3-2-2-kredyt-na-innowacje-technologiczne/b_uzvh


Komentarze (0)

Zostaw komentarz