Termin REACH doskonale znany producentom substancji niebezpiecznych, jest skrótem od angielskich słów oznaczających rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń oraz stosowane ograniczenia odnoszące się do chemikaliów. Przyjęte przez państwa członkowskie UE rozporządzenie REACH nie pozostaje bez wpływu na tysiące przedsiębiorstw związanych z wieloma sektorami. Jego istnienie jest więc oczywiste także dla licznych firm, których działalność nie ma wcale wiele wspólnego z chemikaliami. Rozporządzenie charakteryzuje się dużą precyzyjnością wyznaczając przedsiębiorstwom określone role i zadania.

REACH i przedsiębiorcy

W swojej części poświęconej producentom rozporządzenie REACH zakłada, że jeśli mamy do czynienia z przedsiębiorstwem produkującym chemikalia na użytek własny albo w celu dostarczenia ich innym osobom, musi przestrzegać zapisów dotyczących choćby odpowiedniego oznakowania. Jeśli mamy do czynienia z importerami dokonującymi zakupów poza państwami UE i EOG, musi on również przestrzegać litery rozporządzenia. Co ważne, import, w myśl jego przepisów, nie dotyczy jedynie samych chemikaliów, ale również mieszanin, które będą w przyszłości odsprzedawane oraz produktów gotowych, w tym choćby mebli i wyrobów z plastiku. Przepisy są wiążące także dla dalszych użytkowników, a więc dla tych przedsiębiorstw, które, mniej lub bardziej świadomie, wykorzystują chemikalia w procesie produkcyjnym. Jeśli w działalności przemysłowej lub zawodowej danego przedsiębiorstwa pojawiają się substancje chemiczne, powinno ono upewnić się, że nie ciążą na nim określone obowiązki w tym zakresie.

Cele REACH

Rozporządzenie REACH zostało przyjęte przede wszystkim po to, aby zapewnić lepszą ochronę zarówno środowiska, jak i ludzkiego zdrowia przed zagrożeniami generowanymi przez substancje chemiczne. Jednocześnie jednym z jego celów pozostaje uczynienie unijnego sektora związanego z chemikaliami bardziej konkurencyjnym. Rozporządzenie zwraca też uwagę na alternatywne metody oceniania tego, z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia w odniesieniu do substancji chemicznych po to, aby możliwe stało się ograniczenie liczby badań, jakie są przeprowadzane z wykorzystaniem zwierząt.

Samo rozporządzenie znajduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich substancji chemicznych, co wydaje się szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę to, że często jest wiązane jedynie z tymi, które są stosowane w procesach przemysłowych. W praktyce oznacza to, że odnosi się także do tych substancji, które są obecne w naszym codziennym życiu, a więc choćby do farb, środków chemicznych i składników wyrobów gotowych. Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek identyfikacji, a następnie także kontroli ryzyka związanego z substancjami, które są produkowane oraz wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej. Muszą, w związku z tym, wykazać, że takie substancje mogą być bezpiecznie stosowane. Na przedsiębiorcy ciąży też obowiązek poinformowania użytkowników o tym, jakie środki powinny być podejmowane, aby zmniejszyć ewentualne ryzyko.

consultchem.pl


Komentarze (0)

Zostaw komentarz